Wednesday, September 12, 2007

Pavorotti - Tourna Sorriento

http://www.youtube.com/watch?v=X_Hr_1zhjkM

http://www.youtube.com/watch?v=X_Hr_1zhjkM

No comments: